DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

2.2 Δημιουργία τροποποίηση

Επίπεδο προόδου

Expert (B2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών

C1

Ελάχιστο επίπεδο ψ ηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών

C1

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαιδευόμενους, φοιτητές και τρίτους.

Ομάδα στόχος

Συμμετέχοντες: Φοιτητές που παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται για τα μαθήματά σας (ομάδα στόχος). Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας ή στο ίδιο πεδίο.

Συστατικά

  • Υλικό: Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής και καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Λογισμικό: Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του Joomla
  • https://launch.joomla.org ,Joomla Content Editor https://www.joomlacontenteditor.net
  • Περιεχόμενο: Ψηφιακές εικόνες ή εικόνες, βίντεο, σύνδεσμοι ή άρθρα (τυχόν απαραίτητα δεδομένα για την κοινοποίησή σας στον ιστότοπο σας).

Περιγραφή

Joomla! Είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου
( που σημαίνει ότι σας επιτρέπει να προβάλλετε και να ανεβάζετε
περιεχόμενο για κοινή χρήση όπως προτιμάτε. Μπορεί να χρησ ιμοποιηθεί για
τη δημιουργία εκπαιδε υτικού περιεχομένου και να διατεθεί σε μαθητές,
συναδέλφους και άλλα τρίτα μέρη. Οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν και να
αποθηκεύουν σχετικό μαθησιακό υλικό και πληροφορίες σε διάφορες
μορφές (π. κείμενα, βίντεο, πίνακε ς, ημερολόγια, σύνδεσμοι, εικόνες).

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Επιλογή ψηφιακών πόρων για τη δημιουργία περιεχομένου για κοινή χρήση – B2

Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού εργαλείου διδασκαλίας είναι η επιλογή του οργανικού υλικού που ικανοποιεί τις ανάγκες των μαθητών. Το γράψιμο είναι μία από τις πέντε κρίσιμες δεξιότητες επικοινωνίας και μπορεί να βελτιώσει την ορθογραφία και τη γραμματική. Είναι απαραίτητο για την απασχόληση, την περαιτέρω εκπαίδευση, τη συμμετοχή και την προσωπική ολοκλήρωση. Το Process Writing είναι μια προσέγγιση για τη διδασκαλία δεξιοτήτων γραφής, η οποία επιτρέπει στον δάσκαλο και τους μαθητές να περάσουν από τη διαδικασία παραγωγής ενός κειμένου μαζί. Ενσωματωμένη με αυτήν τη στρατηγική, η ομότιμη βοήθεια και ο καθορισμός στόχων προϊόντων αυξάνουν την επιτυχία της.

Κατάσταση μάθησης:
Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου με τη μορφή ανάθεσης τάξης για δημιουργική γραφή.

Προγραμματισμός του μαθήματος και του περιεχομένου του ιστότοπού σας:
Το Joomla μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαδραστικό περιβάλλον εργασίας χρήστη εντός και εκτός της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συλλέξουν υλικό για να υποστηρίξουν αυτήν τη δημιουργική διαδικασία γραφής. Προσοχή που πρέπει να λαμβάνονται όταν πρόκειται για ζητήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων κατά την προβολή σταθερών στο διαδίκτυο.

 

Βήμα 2

Αποφασίστε για την προσέγγιση εργασίας σας για τη δημιουργία περιεχομένου με την πάροδο του χρόνου.

Εξετάστε τη μέθοδο συλλογής περιεχομένου – Για παράδειγμα, τεκμηρίωση της διαδικασίας δημιουργικής γραφής για αποστολή στο Joomla.

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους :
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενσωματώσετε περιόδους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για τις εργασίες. Για να προγραμματίσετε την προγραμματισμένη ώρα, ανεβάστε ένα πρόγραμμα μαθημάτων και οδηγίες για την εργασία.

Λάβετε υπόψιν πιθανούς περιορισμούς για τη χρήση των ψηφιακών πόρων που σχετίζονται με τεχνικές απαιτήσεις.

Προσβασιμότητα και καταλληλόλητα:
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ενδέχεται να χρειάζονται εξοπλισμό για να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο τόσο στην τάξη όσο και εκτός του περιβάλλοντος της τάξης.

Βήμα 3

Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση.

Ο καθηγητής μοιράζεται εκπαιδευτικό περιεχόμενο και εμπειρία:
Σχετικά με το μάθημα στο Joomla! Δημιουργώντας σελίδες που μπορούν να προβληθούν μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες (μαθητές, πιθανοί μαθητές και συνεργάτες).

Λαμβάνει μέτρα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και πόρων. Θα ελεγχθεί πριν από νόμους περί παραβίασης νόμων.

Θεωρεί ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση – Λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους για τους συμμετέχοντες εκτός της τάξης καθώς και εντός του περιβάλλοντος της τάξης.

Υπάρχουν περισσότερα:

Η ανάπτυξη περιεχομένου μπορεί να γίνει με τον ίδιο ρυθμό. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέσουν το δικό τους περιεχόμενο π.χ. γράφοντας άρθρα σε στυλ ιστολόγου και ενημερώσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην τάξη τους.

Δείτε επίσης: