DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

5.3 Ενεργή προσέλκυση μαθητών

Επίπεδο προόδου

Expert (B2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών

C1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών

C2

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Χρήση σχολικού ραδιοφώνου για επέκταση σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Ομάδα στόχος

Ιδρύματα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Συστατικά

  • Hardware Smart phone laptop ή υπολογιστής με ένα καλό μικρόφωνο
    για εγγραφή
  • Software: Soundcloud broadcasting software, https://www.airtime.pro
    makes online radio automation and streaming easy.
  • Συμμετέχοντες Μαθητές που παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται για το μάθημα.

Περιγραφή

Η μετάδοση ραδιοφώνου παρέχει ένα συναρπαστικό και ελκυστικό μέσο για
τους μαθητές και τους δασκάλους σας. Όταν διαχειρίζεται σωστά, μπορεί να
εμπλουτίσει τη διαδικασία εκπαίδευσης βοηθώντας τους χρήστες να
αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, να χτίσουν εμπιστοσύνη κ αι
να συζητήσουν τα θέματα που είναι σημαντικά για αυτούς. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από ιδρύματα για τη ν ανάπτυξη ενός ασφαλούς κοινοτικού περιβάλλοντος
για την έκφραση απόψεων, την παροχή πληροφοριών σχετικά
με το σχολείο και για την προώθηση της ένταξης.

Πώς να το κάνετε (βήμα βήμα)

Βήμα 1

Αναπτύξτε ένα σχέδιο διανομής και περιεχομένου- B2

Η μετάδοση ραδιοφώνου σε ευρεία κλίμακα μπορεί να χρειαστεί μια ομάδα
ατόμων για να ολοκληρώσει διάφορες εργασί ες. Η ομαδική εργασία και η
συνεργατική προσπάθεια με την ανάθεση φόρτου εργασίας μπορούν να
βοηθήσουν στην επίτευξη ενός κοινού στόχου. Θα βοηθήσει στην
οικοδόμηση μιας περιεκτικής ατμόσφαιρας στο σχολείο και θα ενθαρρύνει
την ομαδική εργασία σε όλη τη δι άρκεια.

Κατάσταση μάθησης: Χρήση σχολικού ραδιοφώνου για επέκταση σε
κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Επιλογή ομάδας, υλικού και περιεχομένου για κοινή χρήση. Προσδιορίστε τη βάση της συμμετοχής, για παράδειγμα εξετάστε εάν ο σταθμός θα παραχθεί από μια τάξη, μια επιτ ροπή ή μια ομάδα.

Προσδιορίστε
το συντονισμό με ενδιαφέρον– ο δάσκαλος μπορεί να
δημιουργήσει ένα πρόχειρο σχέδιο των τμημάτων ή της δομής της
παράδοσης, καθώς αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να προσδιορίσει τα άτομα
που μπορούν να είναι τα πιο κατ άλληλα για τη ν ομάδα του.

Βήμα 2

Δημιουργία και τροποποίηση

Προγραμματισμός του προγράμματος και συντονισμός του προγράμματος παραγωγής

Προσδιορίστε
το χρονοδιάγραμμά σας. -Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό και τις λεπτομέρειες διανομής. Δημι ουργήστε ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα που θα περιγράφει λεπτομερώς πότε θα μεταδίδετε ζωντανά ή πότε θα μεταφορτώνεται περιεχόμενο στο διαδίκτυο κ.λπ.

Εξετάστε τη δημιουργία περιεχομένου και τη μέθοδο συλλογής – Ο προγραμματισμός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτ υξη περιεχομέ νου με μια στρατηγική μάρκετινγκ για μακροπρόθεσμο περιεχόμενο. Αναπτύξτε ιδέες για ποιον μπορείτε να προσκαλέσετε και για τη δομή της παράδοσης π.χ.
συνεντεύξεις, ομαδικές συζητήσεις ή άλλα πρόσθετα προγράμματα.

Αποφασίστε σχετικά με τους πόρο υς και το υλικό υποστήριξης. Αυτά είναι για
τη δημιουργία ευχάριστου, ελκυστικού, περιεχομένου που θα εμπνεύσει τη
μάθηση.

Εξετάστε πιθανούς περιορισμούς για τη χρήση των ψηφιακών πόρων που
σχετίζονται με τεχνικές απαιτήσεις.

Προσβασιμότητα για χρήστες -Οι εκπαιδευτικοί κ αι οι μαθητές ενδέχεται να
χρειάζονται εξοπλισμό για πρόσβαση στις συζητήσεις και στο περιεχόμενο του ραδιοφώνου τόσο στην τάξη όσο και εκτός του περιβάλλοντος της τάξης.

Καταλληλότητα του ραδιοφώνου ως διδακτικού εργαλείου. – Εάν εμπλέκονται εκπαιδευτικοί, μπορούν επίσης να
το σχολικό ραδιόφωνο για να διδάξει και να δημιουργήσει το υλικό στην τάξη.

Εξετάσστε τη συνεργασία με άλλες σχολές του σχολείου. – Για παράδειγμα αθλήματα,
επιστήμης και άλλων θεμάτων ενδιαφέροντος. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τον προσδιορισμό ενοτήτων για την επανεμφάνιση τμημάτων.

Βήμα 3

Διαχείριση προστασία και κοινή χρήση

Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και πόρων– Οι
νόμοι περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων θα ελέγχονται εκ των
προτέρων.

Εξετάστε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση– Λάβετε υπόψη τους
διαθ έσιμους πόρους για συμμετέχοντες εκτός της τάξης, καθώς και εντός του
περιβάλλοντος της τάξης

Εξετάστε τις δυσκολίες διευκόλυνσης και τον εξοπλισμό –Το ραδιόφωνο
χρειάζεται ε ξοπλισμό για μετάδοση, χρόνο και δέσμευση.

Υπάρχουν περισσότερα

Η ανάπτυξη περιε χομένου μπορεί να γίνει με τον δικό σας ρυθμό. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσθέσουν το δικό τους περιεχόμενο π.χ. γράφοντας άρθρα σε στιλ blog και ενημερώσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην τάξη τους.

Δείτε επίσης