DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

3.3 Συνεργατική μάθηση

Επίπεδο προόδου

Expert (B2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών

C1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών

C1

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Για την εφαρμογή αξιολόγησης από ομοτίμους μεταξύ των μαθητών.

Ομάδα στόχος

Εκπαιδευτικοί που θέλουν να υποβάλουν αίτηση αξιολόγησης από ομοτίμους μεταξύ των μαθητών τους.

Συστατικά

  • Υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής
  • Υπάρχουν διάφορες επιλο γές ελεύθερου λογισμικο ύ (
    BirdFont, Glyphr Studio κ.λπ.)
  • Συμμετέχοντες: Άτομα που ενδιαφέρονται για τα μαθήματά σας
    (ομάδα στόχος).

Περιγραφή

Άτομα που επισκέπτονται μια ιστοσελίδα αλληλοεπιδρού ν συνεχώς με το
κείμενο της σελίδας και ως επιπλέον τα γραφικά. Τα κείμενα είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για τη δημιουργία περιεχομένου καθώς παίζουν το ρόλο της
διαμεσολάβησης της επικοινωνίας, προσελκύοντας τους αναγνώστες και
αντικατ οπτρίζουν τον επαγγελματ ισμό. Επιπλέον, τα κείμε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός προσωπικού στυλ για επωνυμία
online επιχείρησης, επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο ή λογότυπα του ιδρύματός
σας κ.λπ.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Προετοιμασία:
Το Font Creator παίζει ως δημιουργικό εργαλείο για την προσθήκη
π ροσωποποίησης, αλλά μπορεί να χρησιμοπο ιηθεί σε συνεργασία με ήδη
υπάρχουσες γραμματοσειρές. Μπορεί να υπάρχει ήδη μια υπάρχουσα
γραμματοσειρά για συλλογή κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας
και να αποφασίσε τε ποιο τμήμα θέλετε να δημιουργήσετε τ η δική σας
γραμματοσειρά.

 

Επιλογή υλικού για κοινή χρήση – A2

Καθώς οι γραμματοσειρές δεν λειτουργούν μόνες τους κατά τη μεταφορά
ενός μηνύματος, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε τη σωστή δοκιμή για
κοινή χρήση πληροφοριών. Η πιο βασική προσέ γγιση για τη χρήση
τοπογραφίας είναι η επιλ ογή της σωστής γραμματοσειράς. Τυπογραφία για
την τακτοποίηση όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας σας, την προσαρμογή του κειμένου στο σχεδιασμό και την παρουσίαση των πληροφοριών με επαγγελματικό τρόπο.

Κατάσταση μάθησης: Χρήση του δημιουργού γραμματοσειράς για την
ανάπτυξη κειμένου για τη σελίδα προορισμού σε έναν ιστότοπο εκμάθησης.

Σχεδιασμός του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας: Εξετάστε το υλικό και
την πρόθεση με τη διεπαφή σας. Αυτό περιλαμβάνει, στρατηγ ική
περιεχομένου, θέμα, διαδικασίες και μαθ ησιακά αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας παίζει ρόλο δημιουργώντας ενδιαφέρον για αυτό η αναγνωσιμότητα είναι σημαντική για το περιεχόμενο.

Βρείτε μεθόδους για τ ην ενσωμάτωση στοιχείων κειμένου:
Αποφασίστε για παρά γοντες όπως το μέγεθος και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν το περιεχόμενο και την επωνυμία σας. Για παράδειγμα, δομημένα πολυμέσα, όπως γραφήματα και περιεχόμενο εικόνων με
ενημερωτικο ύς τίτλους..

Βήμα 2

Δημιουργία
και τροποποίηση ψηφι ακών πόρων

Αναπτύξτε μεθόδους για να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία στους παράγοντες εμπιστοσύνης περιεχομένου σας, όπως μαρτυρίες, πιστοποιητικά, φωτογραφίες ή μελέτες περιπτώσεων

Ενσωμάτωση εμπλεκόμενων μέσων: Προσπαθήστε να σκεφτείτε τρόπους δημιουργία ς αλληλεπίδρασης για
παράδειγμα ενότητες σχ ολίων, δημοσκοπήσεις ή κουίζ. Τα εργαλεία σχολίων μπορεί να είναι χρήσιμα για την εύρεση των αναγκών του κοινού σας, ώστε
να μπορείτε να προσαρμόζετε το περιεχόμενό σας κατάλληλα.

 

Βήμα 3

Διαχείριση, προστασία και κοινή χρήση

Λάβετε υπόψιν πιθανούς περιορισμούς για τη χρήση των ψηφιακών πόρων που
σχετίζονται με τεχνικές απαιτήσεις:
Λάβετε μέτρα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και ελέγξτε για
νόμους περί παραβίασης των δικαιωμάτων αντιγραφής πρέπει να ελέγχονται
πριν.

Λάβετε μέτρα για την οικοδόμηση μιας κοινότητας:
Χτίζοντας προσεκτικά μια προστατευμένη πλατφόρμα για αλληλεπίδραση ή
οποιαδήποτε άλλη ανάγκη για κοινωνική ανταλλαγή και συνομιλία.

Μέτρηση και παρακολούθηση της απόδοσης -Τα
εργαλεία ανατροφοδότησης μπορούν να σας βοηθήσουν να ανακαλύψετε
τις ανάγ κες των διαφόρων ειδών κοινού σας, ώστε να μπορείτε να
προσαρμόσετε το περιεχόμενό σας κατάλληλα.

 

Υπάρχουν περισσότερα:

Καθώς οι γραμματοσειρές δεν λειτουργούν μόνες τους κατ ά τη μεταφορά
ενός μηνύματος, είναι σημαντι κό να χρησιμοποιήσετε το σωστό κείμενο για
την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι χρήσεις του μπορεί να είναι για την επωνυμία του ονόματος της εταιρείας σας, του ιστότοπου, του ενημερωτικού δελτίου ή οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δείτε επίσης: