DigCompEdu περιοχή ικανοτήτων

4.3 Σχόλια και προγραμματισμός

Επίπεδο προόδου

Explorer (A2)

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών

A1

Ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων μαθητών

B2

Κατάσταση μάθησης/ διδασκαλίας

Εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης.

Ομάδα στόχος

Μαθητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί, διευκολυντές.    

Συστατικά

 • Εγκατεστημένο
  Windows Mac OS
 • Περιηγητής διαδικτύου
 • Λογαριασμός
  Google
 • Υπολογιστής
  φορητός υπολογιστής tablet smartphone
 • Μαθητές
  με βασικές δεξιότητες στη συνεργασία με τη μηχανή αναζήτησης
  Google

Περιγραφή

Οι Φόρμες Google είναι εύκολο, προσβάσιμο και φιλικό προς το χρήστη
εργαλείο για τ ην αξιολόγηση, την ανάλυση και τη λήψη σχολίων. Η σειρά
διατυπώσεων ερωτήσεων (απλή απάντηση, απάντηση παραγράφου,
πολλαπλή επιλογή, πλαίσια ελέγχου, αναπτυσσόμενο, γραμμική κλίμακα και
πλέγ μα πολλαπλών επιλογών) επιτρέπει την ύπαρξη διαδραστικού και
ελκυσ τικού ερωτηματολογίου για ευέλικτα θέματα που στοχεύουν διαφορετικές ομάδες.

Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο
για να αξιολογήσουν τους μαθητές τους πριν από τη διαδικασία μάθησης για
να εκτιμήσουν τις προ υπάρχουσες γνώ σεις και να συγκρίνουν τα
αποτελέσματα μετά το τέλος του μαθήματος. Τα έντυπα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για ανατροφοδότηση μαθητών, γονέων και συναδέλφων.
Εκτός από τον εκπαιδευτικό που χρησιμοποιεί το εργαλείο, οι μαθητές
μπορούν επίσης να επωφελη θούν από αυτό και να αξιολογήσουν τη δική
τους μάθηση, να αξιολογήσουν και να λάβουν σχόλια από τους συνομηλίκους
τους ή να συλλέξουν δεδομένα για τα ερευνητικά τους έργα.

 Το πλεονέκτημα της χρήσης της φόρμας Google είναι ότι οι χρήστες δεν
χρειάζεται να έ χουν φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή, αλλά θα αρκεί και το
smartphone επομένως, όσον αφορά τις απαιτήσεις εξοπλισμού, η χρήση
αυτής της εφαρμογής είναι αρκετά απλοποιημένη και εύκολα διαθέσι μη.

Πώς να το κάνετε (βήμα προς βήμα)

Βήμα 1

Συμμετέχοντες

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Φόρμες Google για να διαχειριστείτε
τη διαδικασία διδασκαλίας σας, προκειμένου να μπορέσετε να εμπλέξετε την ομάδα στόχο σας, τα άτομα που
ανταποκρίνονται θα πρέπει να έχουν έγκυρους λογα ριασμούς email. Ως
εκ τούτου, ιδανι κά, θα έχουν ήδη κάποιες βασικές ψηφιακές δεξιότητες στη χρήση email και μηχανών αναζήτησης. Ωστόσο, η απουσία λογαριασμού email δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο, επειδή οι μαθητές
μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό email με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, εάν συνεργάζεστε με ανηλίκους ή ευάλωτες ομάδες, λάβετε υπόψη ότι η δημιουργία ενός Λογαριασμού Google συνεπάγεται την πρόσβαση της Google σε όλες τις πληροφορίες που
φιλοξενούνται από την Google το όνομα των χρηστών, τα βίντεο, το ιστορικό περ ιήγησης, τους χρήστες αναζήτησης χαρτών, τα έγγραφα κ.λπ.

Οι φόρμες Google επιτρέπουν στον δάσκαλο εκπαιδευτή να αξιολογήσει τους μαθητές, όταν δεν είναι φυσικά παρόντες στην τάξη, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάθεση εργασιών στο σπίτι ή για την αξιολόγηση μαθητών που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα την κατάρτιση στο συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο.

Βήμα 2

Δημιουργία ερωτηματολογίων

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Φόρμες Google για αξιολόγηση γνώσης, επιτρέπει διάφορες μορφές για ε ρωτήσεις, επιτρέποντας έτσι ευέλικτες εργασίες και αξιολόγηση σε διαφορετικά πεδία και θέματα. Για παράδειγμα, το κουμπί πρόσθετων μαθηματικών θα είναι χρήσιμο
για την εισαγωγή εξισώσεων. Επιπλέον, μπορούν να εισαχθούν βίντεο και εικόνες που μπορούν να χρη σιμεύσουν ως πρακτική άσκηση για μαθήματα επιστημών ή για εκτίμηση γλωσσών για τη δοκιμή
ικανοτήτων κατανόησης..

Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι εάν οι
μαθητές δεν συμπληρώνουν τη φόρμα αξιολόγηση ς στην τάξη την
προπόνηση, ενδέχε ται να αποσπάται εύκολα σε ένα μη σχολικό περιβάλλον,
επομένως οι ερωτήσεις πρέπει να αλληλοεπιδρούν με ένα διαδραστικά πρότυπο, εστιασμένο και κατανοητό (σαν να χρειάζεται ο μαθητής να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, ο δάσκαλος μπορεί να μην είναι σε θέση να απαντήσει αμέσως καθώς δεν είναι πρόσωπο
με πρόσωπο αξιολόγηση).

 

Οι φόρμες Google επιτρέπουν την αποθήκευση των απαντήσεων σε ένα
φύλλο Google παρέχοντας έτσι έναν εύκολο και βολικό τρόπο για ανάλυση και αξιολόγη ση. Είναι εξοικονόμηση χρόνου όσον αφορά τη συγκέντρωση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της προόδου ανάθεσης των μαθητών σας. Έχοντας ολοκληρώσει μια εργασία, κάθε μαθητής μπορεί να συμπληρώσει μια φόρμα με το όνομα, την τάξη και τη ν εργασία του, και αυτό θα είναι ορατό σε ένα Υπολογιστικό φύλλο που επιτρέπει την εύκολη εγγραφή και την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών για τον έλεγχο
καθυστερήσεων ή ζητημάτων.

Βήμα 3

Συλλογή σχολίων

Εκτός από την αξιο λόγηση, η εφαρμογή Φόρμες Google θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή σχολίων από μαθητές και γονείς.

Με έναν γρήγορο και πιο ελκυστικό τρόπο (όχι μόνο με στυλό και χαρτί) μπορείτε να συλλέξετε σχόλια για μια συνεδρία εκπ αιδευτική επίσκεψη ή συγκεκριμένη άσκηση. Η φόρμα επιτρέπει την ανωνυμία.
Ως εκ τούτου οι μαθητές θα αισθάνονταν άνετα να παρέχουν ειλικρινείς και ανοιχτές απόψεις.

Ο καθηγητής εκπαιδευτής μπορεί επίσης να συλλέξει σχόλια για το
μάθημα από τους γονείς τους συναδέλφους, καθώς η χρήση μιας
φόρμας Google θα επέτρεπε την ευελιξία χρόνου ώστε να μπορούν να
την συμπληρώσουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.
Ο δάσκαλος εκπαιδευτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις Φόρμες
Google ως ένα απλό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριώ ν και
την επικοινωνία δεδομένων για τους μαθητές γονείς τους, κ.λπ.
( μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία, ενδιαφέροντα μελέτης, ιδέες για έργα κ.λπ.) Επιπλέον, για την
ανατροφοδότηση Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να αναζητήσει ιδέες για νέα θέματα και ενδιαφέροντα μέσω των Φόρμων Google. Το να φτιάξετε ένα απλό ερωτηματολόγιο και να το στείλετε στους
συναδέλφους σας (που εργάζονται σε διαφορετικά ιδρύματα σχολεία
οργανισμούς) μπορεί να εμπνεύσει νέες ιδέες και συνεργα σίες χωρίς να κατα βάλει πολλή προσπάθεια και χρόνο στην αναζήτηση νέων οριζόντων.

Βήμα 4

Αξιολόγηση

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εφαρμογή Google Forms αποθηκεύει όλες τις
απαντήσεις που μπορούν να παρουσιαστούν στο Google Sheet
επιτρέποντας έτσι την εύκολη δημιουργία γραφημάτων, ανάλυ σης και
απλής διάταξης δεδομένων.

Επιπλέον, μέσω των ρυθμίσεων μπορείτε να στείλετε την αξιολόγηση
στον μαθητή αμέσως μετά την αξιολόγηση, στέλνοντάς την έγκαιρα.

Χρήση των Φόρμων Google ως μαθητή

Ως δάσκαλος εκπαιδευτής, μπορείτε επίσ ης να ζητήσετε από τους
μαθητές εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τις Φόρμες Google για
αξιολόγηση από ομοτίμους, σχόλια ή συλλογή ιδεών για τα δικά τους
έργα. Είναι ένα εργαλείο για να βάλετε τους μαθητές στο κέντρο της
μαθησιακής διαδικασίας, καθώς θα έ πρεπε να σκεφτούν ερωτήσεις κριτήρια για να αξιολογήσουν τους δικούς τους συναδέλφους (και ακόμη και τις δικές τους γνώσεις), ενθαρρύνοντας έτσι την κριτική
σκέψη και ανάλυση. Η χρήση των Φόρμων Google μπορεί να είναι μια εργασία με τη δική της αξία, ως δάσκαλος εκπαιδευτής μπορείτε να ζητήσετε από τους μαθητές
σας να κάνουν έρευνες, αξιολογήσεις, έρευνες κ.λπ. μέσω της Φόρμας Google επιτρέποντάς τους έτσι να συλλέξουν τις πληροφορίες και να κάνουν τ ην ανάλυση μετά με απλό και φιλικό προς το χρήστη
εργαλείο.

Υπάρχουν περισσότερα

 

 Οι Φόρμες Google είναι ένα προσβάσιμο, φιλικό προς το χρήστη εργαλείο
που χρησιμοποιείται για βασική αξιολόγηση. Είναι εύκολο στη χρήση, καθώς οι χρήστες χρειάζονται μόνο Λογαριασμό Google για να δημιουργήσουν τις φόρμες τους, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ειδικό πρόγραμμα. Η εφαρμογή αποθηκεύει τα δεδομένα από τις έρευνες και παρέχει στον χρήστη χρήσιμα
υπολογιστικά φύλλα και γραφήματα που μπορούν αργότερα να χρησιμοποιηθού ν για την αξιολόγηση των δεδομένων σας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληθώρα δραστηριοτήτων και με διαφορετικές ομάδες στόχους (αξιολόγηση).

Δείτε επίσης:

Υπάρχουν κάποια βοηθητικά βίντεο σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να
χρησιμοποιεί τις φόρμες Google To οπτικοποιημέν o υλικό μπορεί να
αποδειχθεί ωφέλιμο και πιο πρακτικό:

Εδώμπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές και ιδέες πώς και για ποιους
σκοπούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Φόρμες Google:

• Google Forms, https://blogs.umass.edu/onlinetools/assessment-centered-tools/google-forms/

• Τεχνικές συμβουλές για καθηγητές: 4 τρόποι χρήσης των εντύπων
Google https://edtechmagazine.com/k12/article/2016/05/tech-tips-teachers-4-ways-use-google-forms

• 81 τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις φόρμες Google με τους μαθητές τους https://www.educatorstechnology.com/2012/11/81-ways-teachers-can-use-google-forms.html

• Έντυπα παρατήρησης https://sites.google.com/a/lvusd.org/teaching-with-google-apps/forms/observations-forms