< Αρχική Σελίδα
Είσαι εδώ:
Εκτύπωση

Αξιολόγηση συνταγών

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης / ταξινόμησης συνταγών προσαρμοσμένων στο πλαίσιο DigCompEdu για την εφαρμογή της ψηφιακής παιδαγωγικής. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην ταξινόμηση των συνταγών, εξετάζουμε τον συγκεκριμένο τομέα ψηφιακών ικανοτήτων και το απαραίτητο ελάχιστο επίπεδο γνώσης των ψηφιακών ικανοτήτων. 

Υπό αυτήν την έννοια, η παραδειγματική συνταγή μας σχετικά με το «Χρήση βίντεο Youtube για Αγγλικά SLA» καλύπτει το Κεφάλαιο 2 του πλαισίου. Επικεντρώνεται στην επιλογή της κατάστασης διδασκαλίας, στο περιεχόμενο που θα ψηφιοποιηθεί και στα ψηφιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκεκριμένη ομάδα μάθησης. Επιπλέον, απαιτεί μια ελάχιστη ψηφιακή γνώση του Α2 και περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για τη σωστή επιλογή του υλικού και των καταστάσεων διδασκαλίας. 

Πώς να κατηγοριοποιήσεις το ανώτατο επίπεδο; 

Τα έξι επίπεδα αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά στάδια κάτω από τα οποία οι ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών
συνήθως αναπτύσσονται μέσω της εφαρμογής της ψηφιοποίησης στις τάξεις τους.

Τα επίπεδα περιγράφονται ως: A1 Αρχάριος, A2 Εξερευνητής, B1 Νέο-ενταγμένος στην νέα τεχνολογία, B2 Ειδικός, C1
Αρχηγός και C2 Πρωτοπόρος.

Το πλαίσιο προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα επάρκειας και τους χαρακτηρισμούς που εφαρμόζονταιστα διάφορα στάδια ικανότητας

Στο επόμενο μέρος μπορείτε να βρείτε το Κεφάλαιο 2 των ψηφιακών ικανοτήτων του εκπαιδευτικού (= ψηφιακοί πόροι:
επιλογή, δημιουργία, τροποποίηση)

Ο Αρχάριος ίσα που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να βρει πόρους για τα μαθήματά τους, χρησιμοποιεί ψηφιακούς πόρους,
αλλά δεν τους αλλάζει με οποιονδήποτε δημιουργικό τρόπο και προστατεύει τα δεδομένα, αλλά μόνο για τον εαυτό του.

Παράδειγμα: Μια κατάσταση συν-διδασκαλίας στην οποία ένας εκπαιδευτής είναι τουλάχιστον ένας integrator και ο δεύτερος

O νεοεισερχόμενος: Ο νέο-ενταγμένος θα δημιουργήσει και θα δομήσει μια κατάσταση διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ψηφιακήπαιδαγωγική και θα ενθαρρύνει τον νεοεισερχόμενο να συμμετάσχει στην ψηφιακή εμπειρία δίνοντας στους εκπαιδευτές Α1 μικρούς εργασίες που πρέπει να εκπληρωθούν που θα ελέγχει ο νεο-ενταγμένος. Παράδειγμα: Ο εκπαιδευτής Β1 ενσωματώνει μια άσκηση σε μια πλατφόρμα εκμάθησης και εξηγεί στον εκπαιδευτή Α1 πώς να εισέλθει στην πλατφόρμα και να δείξει στουςμαθητές πού να βρουν την άσκηση.

O Εξερευνητής είναι σε θέση να χρησιμοποιεί απλές ερευνητικές στρατηγικές για να βρει υλικό για χρήση στην τάξη του / της, χρησιμοποιεί συγκεκριμένο λογισμικό και προγράμματα για να σχεδιάσει φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί απλές μεθόδους κοινής χρήσης όπως email και συνδέσμους και γνωρίζει πνευματικά δικαιώματα χωρίς βαθύτερες γνώσεις.

Παράδειγμα: το παράδειγμά μας που περιγράφεται παραπάνω

Ο Νεο-ενταγμένος στην νέα τεχνολογία είναι σε θέση να προσαρμόσει τις στρατηγικές αναζήτησής του, επιλέγει και
φιλτράρει τα αποτελέσματα που αφορούν βασικά κριτήρια καθώς και τις ανάγκες / ενδιαφέροντα των μαθητών για τη δημιουργία υλικού σε πιο προηγμένο επίπεδο (ενσωμάτωση κινούμενων σχεδίων, συνδέσμων, ενσωματωμένων στοιχείων κ.λπ.) καθώς και προηγμένων στρατηγικές διάτμησης (μεταφόρτωση, ενσωμάτωση σε έναν ιστότοπο), γνωρίζει πώς να χειρίζεται προσεκτικά το ευαίσθητο περιεχόμενο (εξετάσεις κ.λπ.) και έχει βασικές γνώσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

Παράδειγμα: Ο ρόλος του εκπαιδευτή Β1 εξηγείται στο A1

Ο Ειδικός βρίσκει και προσαρμόζει ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας πολύπλοκα κριτήρια (π.χ. εφαρμογές / παιχνίδια για τους μαθητές, μπορεί να δώσει προτάσεις για πόρους κ.λπ.), μπορεί να τροποποιήσει και να ενσωματώσει προηγμένους ψηφιακούς πόρους (π.χ. διαδραστικά παιχνίδια) και γνωρίζει για τις άδειες και τι και πόσο μακριά / της επιτρέπεται να προσαρμόζεται και να μοιράζεται πόρους σε επαγγελματικό επίπεδο (η ενσωμάτωση πόρων στο ψηφιακό περιβάλλον, για την προστασία προσωπικών / ευαίσθητων δεδομένων χρησιμοποιεί σωστά συντάξεις πνευματικών δικαιωμάτων).

Παράδειγμα: Για την επιλογή υλικού, ο εκπαιδευτής δεν περιορίζεται στα υπάρχοντα υλικά, αλλά δημιουργεί πρωτότυπο σε
μια υπάρχουσα πλατφόρμα εκμάθησης και προσαρμόζει την πλατφόρμα στις ανάγκες. Στο παράδειγμά μας, θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, μια εφαρμογή κουίζ (π.χ. kahoot) για να δημιουργήσει ένα δικό κουίζ για το τρέιλερ

O Αρχηγός όχι μόνο χρησιμοποιεί παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης αλλά και άλλους πόρους (π.χ. συνεργατικές
πλατφόρμες), αξιολογεί τα δεδομένα που βρέθηκαν, προσαρμόζει τα δεδομένα στην τάξη, έχει προηγμένες στρατηγικές για τη δημιουργία και προσαρμογή πόρων (π.χ. διαδραστικά φύλλα εργασίας, παιχνίδια, εφαρμογές κ.λπ.) και δημοσιεύει ψηφιακά αυτά πόροι.

Παράδειγμα: Ο εκπαιδευτής (μαζί με μερικούς συναδέλφους) δημιουργεί ή τροποποιεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης
(wiki / blog) όπου οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν. Στο παράδειγμά μας, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα Moodle και να ενσωματώσει εργασίες σχετικά με το τρέιλερ ή άλλες εργασίες για να επιλύσουν οι μαθητές στο σπίτι ή σε ομάδες. Στην πλατφόρμα, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την πρόοδο των μαθητών.

O Πρωτοπόρος είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους συναδέλφους του σχετικά με τις στρατηγικές πόρων και την επιλογή των
πόρων, έχει μια αποθήκευση πόρων και τους μοιράζεται, δημιουργεί τους δικούς του διαδραστικούς ψηφιακούς πόρους
(εφαρμογές, παιχνίδια) και δημοσιεύει ψηφιακούς πόρους επαγγελματικά.

Παράδειγμα: Ο εκπαιδευτής δημιουργεί μια εφαρμογή προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές του ανάγκες με εργασίες για τους
μαθητές. Έτσι, στο παράδειγμά μας, οι εκπαιδευτικοί που θεωρούνται εξερευνητές πρέπει να γνωρίζουν «τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών και ενδιαφέρονται να τις εξερευνήσουν για να βελτιώσουν την παιδαγωγική και επαγγελματική πρακτική. Έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες σε ορισμένους τομείς της ψηφιακής ικανότητας, χωρίς, ωστόσο, να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη ή συνεπή προσέγγιση. Οι εξερευνητές χρειάζονται ενθάρρυνση, διορατικότητα και έμπνευση, π.χ. μέσω του παραδείγματος και της καθοδήγησης συναδέλφων, ενσωματωμένων σε μια συνεργατική ανταλλαγή πρακτικών. “

Πως να επιλέξετε τους διάφορους τομείες του δεξιοτήτων:

Οι τομείς της ικανότητας ψηφιακής διδασκαλίας αναφέρονται στα διαφορετικά στάδια της κατάστασης διδασκαλίας και
μάθησης. Όπως εκτίθενται παραπάνω οι περιοχές 2 έως 5 θα μπορούσαν να επαναληφθούν ως:

Ψηφιακοί πόροι: Η ικανότητα επιλογής ψηφιακών πόρων που προσαρμόζονται στο μαθησιακό πλαίσιο, τους μαθησιακούς στόχους και τις ανάγκες του ατόμου που έχουν οι μαθητές.

Διδασκαλία και μάθηση: Η ενεργή χρήση ψηφιακών συσκευών και υλικών καθώς και η ενσωμάτωση ψηφιακών μεθόδων
μάθησης στην τάξη.

Αξιολόγηση: Αξιολόγηση της προόδου ψηφιακής μάθησης

Ενδυνάμωση των μαθητών: Ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στις ψηφιακές διδασκαλίες.

Αυτό το παράδειγμα εστιάζει σε συνταγές που ταξινομούνται στον τομέα της ικανότητας ψηφιακής διδασκαλίας εστιάζονταςστη διαδικασία επιλογής. Δεν πρόκειται να εξετάσουμε πώς να εφαρμόσουμε το υλικό στις τάξεις ή πώς να παρουσιάσουμε τη διδακτική κατάσταση. Δεν θα εξετάσουμε ούτε την ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων ούτε τη διαδικασία αξιολόγησης. Αντίθετα, θα επικεντρωθούμε στον τρόπο επιλογής ψηφιακών πόρων και σε μια κατάσταση διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιπτώσεις της περιοχής 2 που περιγράφονται στο πλαίσιο.

Για μια πλήρη εφαρμογή των επιλεγμένων εργαλείων στην τάξη, πρέπει να αναλύσουμε την ίδια κατάσταση διδασκαλίας στους τομείς 3 έως 5 στο ίδιο ψηφιακό επίπεδο. Αυτοί οι τομείς αναφέρονται στην περιγραφή και τον προγραμματισμό της διδακτικής δραστηριότητας, στη μεθοδολογία αξιολόγησης για τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων καθ ‘όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.

Το παράδειγμά μας που περιγράφεται παραπάνω θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί στις άλλες περιοχές με τον ακόλουθο
τρόπο.

Διδασκαλία και μάθηση : Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε (με τη βοήθεια ενός integrator ή ειδικού) να
δημιουργήσει ένα κουίζ με μια εφαρμογή κουίζ (π.χ. kahoot) σχετικά με το τρέιλερ για να λύσουν οι μαθητές. Ή, ως εξερευνητής ή integrator θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα από τα υπάρχοντα κουίζ (π.χ. τρέιλερ ταινιών ή άλλο θέμα ανάλογα με τον μαθησιακό στόχο). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενεργά μια ψηφιακή συσκευή για να μάθουν.Όταν ο εκπαιδευτής είναι εξοικειωμένος με την εφαρμογή, μπορεί να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο κουίζ για να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του.

Αξιολόγηση: Η εφαρμογή που περιγράφεται δείχνει στους μαθητές και στον εκπαιδευτή τι έκαναν λάθος. Δείχνει επίσης ποιος ολοκλήρωσε την άσκηση γρηγορότερα και ποιος είχε τους περισσότερους πόντους. Έτσι, ο δάσκαλος και οι μαθητές μπορούν να δουν και να αξιολογήσουν άμεσα τη μαθησιακή διαδικασία και μπορούν ακόμη και να επαναλάβουν το κουίζ αρκετές φορές για να δουν αν βελτιώνονται.

Ενδυνάμωση των μαθητών: Η ίδια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές να εξασκηθούν στο σπίτι. Μπορούννα επαναλάβουν το κουίζ ή μπορούν να δοκιμάσουν άλλα κουίζ για εξάσκηση. Αργότερα, σε υψηλότερο ψηφιακό επίπεδο, οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τα δικά τους κουίζ σε ομάδες για να λύσουν οι συμμαθητές τους.

Αξιολογήσε το άρθρο
0 από 5 αστέρια
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
Πως μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το άρθρο;
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Προηγούμενο Χρησιμοποιώντας συνταγές
Πίνακας περιεχομένων